Geen aftrek voor gestelde schade wegens discriminatie

Bron: Gerechtshof Amsterdam| jurisprudentie| ECLINLGHAMS20231040, 21/01821 t/m 21/01824| 25 april, 2023

Bij de heffing van inkomstenbelasting komen slechts de werkelijk ten behoeve van de onderneming gedane uitgaven in mindering op de winst. Voor aangegane verplichtingen of voor toekomstige en redelijkerwijs te verwachten uitgaven kan een passiefpost worden gevormd.

Een in Roemenië wonende en werkende ondernemer claimde een aftrekpost op zijn winst uit onderneming van € 24.000. Op deze aftrekpost meende de ondernemer recht te hebben omdat hij wegens zijn Nederlandse nationaliteit werd gediscrimineerd door de Roemeense overheid. De ondernemer beschouwde de aftrekpost als een vorm van schadevergoeding die door de Nederlandse overheid zou moeten worden gegeven.

Tegenover de gemotiveerde betwisting door de inspecteur heeft de ondernemer niet aannemelijk gemaakt dat de gestelde aftrekpost is gebaseerd op daadwerkelijk gedane uitgaven. De enkele omstandigheid dat de ondernemer, naar hij heeft gesteld, in Roemenië is gediscrimineerd is geen grond voor de geclaimde aftrek. De gestelde aftrek kan ook niet worden gebaseerd op een recht om door middel van een fiscale aftrekpost aan een inwoner van Nederland om gecompenseerd te worden voor discriminatie door een andere EU lidstaat. Voor een dergelijke aftrekpost biedt het recht geen grond.